Algemene voorwaarden TiMen bv

Levering

Onze producten worden geleverd in de landen België en Nederland. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van TiMen kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van TiMen te wijten is aan de klant (vb. foutief doorgegeven adres), dan kunnen de bijkomende kosten wel door TiMen aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door TiMen aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

TiMen heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Herroepingsrecht

De collectie van TiMen bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals diverse afmetingen, verschillende kleuren en uiteenlopende hout- en staalafwerkingen. De meerderheid van onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op maat van de klant.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is derhalve uitgesloten. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch en winkelaankopen).

Klachten

Klachten dienen per e-mail overgemaakt te worden op hello@timentables.be. Zij dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) dagen na de levering ontvangen te worden. Bij betwisting dient de klant een bewijs van ontvangst van de e-mail te kunnen afleveren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een product dat door de klant zelf is aangepast, behandeld of bewerkt, is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld.

Overmacht

TiMen is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie, transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van TiMen, geeft de klant impliciet zijn toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de databanken of registers van TiMen voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Deze gegevens zullen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden medegedeeld worden.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups,…). Bij online bestellingen via de webshop ontvangen klanten een geautomatiseerde orderbevestiging/factuur.

Het aanbod

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.
Bij de aankoop van artikelen uit de collectie van TiMen accepteert de klant dat er een product is aangekocht van een natuurlijk materiaal. TiMen verwerkt houten materialen. Er kunnen daarom kleurverschillen voorkomen en er kan sprake zijn van afwijking van het op de internetsite gepresenteerde product. De klant accepteert dit bij een aankoop.
Bij aankoop van een product van (eiken)hout accepteert de klant dat het materiaal kan werken. Het eikenhout kan krommingen, verkleuringen, noesten en scheuren vertonen. Deze zijn karakteristiek aan het natuurlijke materiaal.

Schadevergoeding

De klant kan de ondernemer niet aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Annuleren

1. De consument die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
3. Zakelijke klanten, niet-consumenten, kunnen een overeenkomst niet annuleren.
4. Er is sprake van een overeenkomst na een bevestiging van een bestelling door TiMen (hetzij schriftelijk of per e-mail) of na een aankoop in de winkel.

Garantie

Elk product heeft een garantieperiode van 24 maanden na levering. Deze garantie vervalt indien het product niet op normale wijze gebruikt werd, of indien de klant het product zelf behandeld, bewerkt of aangepast heeft. 

× Hoe kunnen we je helpen?